Gjøvikregionen Utvikling gir rådgivning og bistand til næringslivet, enten det dreier seg om eksisterende bedrifter eller nyetablerere. Målet er at bedriftene i Gjøvikregionen til enhver tid skal ha god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. For å nå dette målet jobber vi på alle nivåer, fra å arrangere kurs og arrangementer til å påvirke utdanningssystemet.

Brobygger mellom bedrift og kommune
Gjennom eierene i kommunene er Gjøvikregionen Utvikling en brobygger mellom bedrifter og kommunen. Det kan være i forbindelse med utbyggingsspørsmål eller andre aktuelle konkrete forhold. Vi vet som oftest hvilken dør vi skal banke på. Med jevne mellomrom inviterer vi med ordfører og/eller rådmann på bedriftsbesøk. Dette gjør at kommunens ledelse blir bedre orientert om kommunens næringsliv og gir grunnlag for avgjørelser til beste for bedriftene.

Bedre rammevilkår
Gjøvikregionen Utvikling har gode kontakter også mot de sentrale myndigheter. På den måten kan vi gi innspill om hvilke forhold som er viktige for utvikling av vårt næringsliv. Spesielt arbeider vi sammen med Regionrådet for bedre infrastruktur. Dette er viktig både for bedrifter og innbyggere i regionen. Både veg og bane er en forutsetning for nye arbeidsplasser og bosetting. Vi har også bidratt til kontakt med sentrale myndigheter i forbindelse med støtte til industrien i krisetider.

www.gjovikregionen.no